Js获取指定Url参数

亮术网 2020-05-13 本网原创

在 C#、PHP、JSP 中,都有直接获取 Url 中指定参数的方法,但 Javascript 却没有这样的现在方法,得自己写一个。在 Web 的开发过程中,获取 Url 中的参数是十分常用的操作,所以很有必要把它封装成一个可直接调用的方法。下面先介绍具体的实现过程,再分享代码。

 

1、直接获取 Url 中指定参数的实现过程

首先通过 document.location 获得当前访问网页的网址,其次用 split 方法通过“?”把网址分为两部分。如果网址中有参数(arrObj.length > 1);再用 split 方法通过 “&”把每个参数分开;接着用 for 循环检查参数中是否有与要找的参数相同参数,如果有,则返回参数的值;如果没有,继续循环直到找完所有参数。如果网址中没有参数和没有找到参数,都返回空。

 

2、实现代码如下:

//paraName 寻找参数的名称
  function GetUrlParam(paraName) {
    var url = document.location.toString();
    var arrObj = url.split("?");

  if (arrObj.length > 1) {
      var arrPara = arrObj[1].split("&");
      var arr;

    for (var i = 0; i < arrPara.length; i++) {
        arr = arrPara[i].split("=");

      if (arr != null && arr[0] == paraName) {
          return arr[1];
        }
      }
      return "";
    }
    else {
      return "";
    }
  }

调用方法:GetUrlParam("id");

举例说明:

假如当网页的网址有这样的参数 test.htm?id=896&s=q&p=5,则调用 GetUrlParam("p"),返回 5。

本文浓缩标签:Url参数js